Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Bestuur

In 2018 hebben geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Er waren zes bestuursvergaderingen. Een vrijwilliger werd gevonden als administratief medewerkster. Twee vrijwillige medewerkers zijn aangetrokken om met Mw. A. Lukassen de redactie te vormen voor het uit te geven boek “Wonen aan de Straatweg” deel 2.

Financiën

Van de Gemeente Berg en Dal werd 1500 euro ontvangen als subsidie voor het uitgegeven boek. Bij de presentatie bracht de verkoop van 245 van de 500 gedrukte boeken 3.796 euro op. Door fondswerving werd anoniem ontvangen 800 euro. De drukkosten voor het boek waren 6.254 euro. Het saldo per 31 december 2018 bedraagt 19.775 .53 euro.

Archief

-Mw. T. Groothuyse- Hendriks digitaliseerde alle documenten uit de archiefdoos over Millingen aan de Rijn. Ook de documenten uit de twee archiefdozen met gegevens over de geschiedenis van de voormalige Gemeente Ubbergen algemeen werden door haar gedigitaliseerd.

-De bestuursleden A.de Witt en Mw. E.van Elteren-van Hemel werkten wekelijks in het archief. Nieuwe aanwinsten werden voorzien van een archiefnummer en opgeborgen in de mappen in de archiefdozen. Het trefwoordregister werd regelmatig bijgewerkt door Mw. Van Elteren.

Het archief bevat 75 dozen.

Nieuwe aanwinsten voor het archief

-Correspondentie van de Gemeente Ubbergen uit 1955 betreffende de panden Val Monte, Oude Kleefsebaan 107, Groot Hotel Berg en Dal en De Heksendans Oude Kleefsebaan 425.

-Tabellarisch Kasboek BVC 1931-1936 en Fotoalbum BVC.

-Notulen regionale Kerkenraadsvergaderingen N.H.Kerk 1861-1947.

-Boek Jeroen van Zuylen: Huis Wylerberg.

-Uit Collectie A.P. de Witt: 2 originele foto’s van de architecten Vader en zoon Oscar Leeuw.

-Uit Collectie H. Groothuyse: Map met overzichtingen van de tentoonstellingen in Museum Mooi Nederland van 1995-2006.

-Van verzamelaar Wim Ebben: 30 ordners met copieën krantenknipsels, advertenties etc. over geschiedenis en panden van het dorp Ooy.

-Idem: 28 ingebonden Jaargangen van De Rozet vanaf 1990.

-van H. Driessen, vz. Stichting De Thornsche Molen: Veel copieën knipsels van panden en geschiedkundige feiten in vm.Gemeente Ubbergen.

-Van F. den Hertog: 2 ordners met documenten over de Seniorenraad Gemeente Ubbergen.

-Van Groesbeek Airborne Vrienden: Oorlogsdagboek van Petronella Dozy 1940-1945.

-Van Drs P. Coenen-van Kerkhoff: Cultuurhistorie Gemeente Ubbergen 1995

-idem: Monumentenbestand Gemeente Ubbergen 1995

-idem: Gemeente Ubbergen bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht 1999

-idem: Danny Jacobs Een glijbaan van kikkerdril 1991

-idem: Van de Brugghen Kroniek van de Varenhof 1979

-idem: Doctoraalscriptie De St. Catharijnekerk te Brielle 1988

Raadpleging van het archief.

-Groesbeek Airborne Vrienden: Belangstelling voor de Oorlogsdagboeken over Leuth, Kekerdom en Millingen in archiefdoos 7.

-Vz. Stichting Herdenking dhr. T. de Jong zoekt foto’s over Beek gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Zijn niet aanwezig in het archief, verwijzing naar het Regionaal Archief Nijmegen.

-Mw. B. Kalien KRO-NCRV zoekt in de oorlogsdagboeken in archiefdozen 7 en 39 naar gegevens over de dagen van de bevrijding.

Oorlogsdagboek van Roos Jakobs: Een roos, die nooit bloeide kon Mw. Kaloen antiquarisch bestellen.

-P. van Ulsen vroeg informatie over Villa Berglust te Berg en Dal. Doorgewezen naar Stichting Heemkunde te Berg en Dal.

Werkzaamheden

-Het archief bevat nu 323 persoonsdossiers, die worden aangevuld met krantenartikelen foto’s en andere gegevens over de personen.

-De kaartsystemen over de persoonsdossiers en over de aanwezige boeken worden zorgvuldig bijgehouden.

-Overzichtslijsten van de inhoud van de archiefdozen worden aangevuld, evenals de trefwoordcatalogus met verwijzing naar de archiefdozen.

-Het digitaliseren van de archiefstukken wordt voortgezet.

-T.z.t. Worden weer stuksbeschrijvingen gemaakt van de inhoud van de mappen in de archiefdozen.

Toekomst

-Het zoeken naar een passende definitieve, veilige en toegankelijke ruimte voor het archief wordt voortgezet.

-Het verzamelen , in de ruimste zin van van het woord van documenten, over de geschiedenis, de inwoners en gebeurtenissen in de vm. Gemeente Ubbergen, wordt volgens de doelstelling van de Stichting voortgezet.

-Een bredere bekendheid geven aan het archief om te voorkomen dat documenten die van waarde kunnen zijn voor de geschiedenis, vernietigd worden, blijft belangrijk.

E.van Elteren-van Hemel

22 januari 2019.

Jaarverslag 2017

Bestuur
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur.
In 2017 waren er 10 bestuursvergaderingen. In de laatste maanden van 2017 waren deze iedere drie weken in verband met het door de Stichting uit te geven boek: “Wonen aan de Straatweg”.
(De presentatie van het boek vond plaats op 27-1-2018)
Voorzitter M.Schneemann en secretaris Mw. E.van Elteren-van Hemel werden geïnterviewd door journalist Thed Maas over de Stichting Margot van Boldrikfonds en de historische Houten Waskar, waarvoor nog een passende plaats gevonden moet worden.
Dhr. Thed Maas interviewde ook de dames Drs P.Coenen-van Kerkhoff en A.Lukassen n.a.v. het te verschijnen boek.

Financiën
Met fondswerving voor het uit te geven boek kwam 2×1000 euro binnen.
2.286.05 euro werd uitgegeven aan de kosten van verwerving voor de gegevens van het uit te geven boek zoals printerinkt, proefdrukken, honorarium voor de ontwerper van de omslag, reiskosten van de vrijwilligers naar archieven en interviews van (oud)bewoners van de beschreven panden in het boek en de vrijwilligersvergoeding.
Het saldo op 31-12-17 bedraagt 20.417.58 euro.

Archief
-Mw. T. Groothuijse-Hendriks digitaliseerde alle documenten uit de archiefdoos over de Herdenkingen en contacten met veteranen uit Canada, Engeland en Amerika, die in 1944 Beek hebben bevrijd en later Beek bezochten en correspondeerden met Mw. Margot van Boldrik.
( Alle correspondentie is bewaard en gearchiveerd).
Ook alle gegevens over het door Margot van Boldrik uitgegeven boek:”Het Raadhuis te Beek) uit 1997 werden door haar gedigitaliseerd.
De bestuursleden A. de Witt en Mw. E.van Elteren-van Hemel werkten wekelijks in het archief. Nieuwe aanwinsten werden voorzien van een archiefnummer en opgeborgen in de mappen in de archiefdozen.

Aanwinsten voor het archief:
-Bij de overdracht van het gedeponeerd archief van de Stichting Restauratie Lindsenorgel werd een klein paneel geschonken, gemaakt door Bekenaar H.Guse en geschonken aan Pastoor M.Wesseling.
-Het gedeponeerd archief van het opgeheven Oranjecomité in Beek en Ubbergen 1946-2003 (met hiaten) werd eveneens ondergebracht in het archief.
-De Stichting St. Pierre Fourier te Vught schonk vier schilderijen met afeeldingenvan het klooster en de tuin, die voorheen gehangen hadden in het Klooster Notre Dame des Anges in Ubbergen.
Ook drie boekjes met originele ansichtkaarten van het Klooster, het interieur en de tuin werden geschonken.
( Zeker vermeld moet worden dat de dames Coenen en Lukassen van genoemde stichting veel gegevens hebben gekregen t.b.v. de tekst over het klooster en zijn bewoners voor het uit te geven boek “Wonen aan de Straatweg”.

Raadpleging van het archief:
-De Stichting Historisch Onderzoek bestudeerde de documenten over verpleeghuis Kalorama i.v.m. nieuwbouw. Sommige werden gefotografeerd.
-De Stichting Archeologie Werkgemeenschap Tweede Wereldoorlog
vroeg toestemming voor de publicatie van een tekening over De Duivelsberg van de Canadese oorlogstekenaar Alex Colville.
Margot van Boldrik had in 1983 schriftelijk toestemming gekregen van de kunstenaar om tekeningen uit zijn boek: “Diary of a warartist” te gebruiken in haar boek:”In Water en vuur”.
Met uiteraard verzoek tot bronvermelding kon de toestemming gegeven worden aan de heer P.Klinkenberg van de Stichting S.A.W.
-De Stichting Monument en Landschap vroeg gegevens over het Rijke Roomsche Leven in Beek n.a.v.Open Monumentendag september 2017.
-Ook vroeg deze Stichting 15 kunstwerken te leen, die de Stichting Margot van Boldrikfonds in bruikleen had gekregen van de vm. Gemeente Ubbergen bij de fusie in 2015.
De kunstwerken werden gebruikt voor het Pop-up Museum in Berg en Dal, Groesbeek en Millingen aan de Rijn in november 2017.
-Verzoek van Mw. A. Barten van Bibliotheek Gelderland Zuid het boekje:”Leuth, weet u nog?” te mogen lenen. Zij ontving een copie van het boekje.
– Airborne Vrienden Groesbeek en Stichting De Duffelt vroegen ooggetuigen verslagen over de Tweede Wereldoorlog in Leuth en het Dagboek van Rose Jakobs uit Beek t.b.v. een uit te geven boek in 2018.

Werkzaamheden
-Het archief bevat nu 298 persoonsdossiers, die aangevuld werden met krantenartikelen, foto’s en andere gegevens over de personen.
-De kaartsystemen van de persoonsdossiers en de aanwezige boeken in het archief werden bijgehouden en ev. aangevuld.
-De overzichtslijsten van de inhoud van de diverse archiefdozen werden regelmatig bijgehouden.
-Te zijner tijd worden er weer stuksbeschrijvingen gemaakt van de inhoud van de mappen in de nu 74 archiefdozen.
-Het digitaliseren van de archiefstukken wordt voortgezet.

Toekomst
-Volgens de doelstelling van de Stichting gaat het verzamelen, in de ruimste zin van het woord, van documenten over de geschiedenis, de inwoners en de gebeurtenissen van de vm. Gemeente Ubbergen door.
-Het zoeken naar een definitieve, veilige en toegankelijke ruimte voor het groeiende archief wordt voortgezet.
-Een bredere bekendheid geven van het archief om tegen te gaan dat documenten die van waarde zijn voor de geschiedenis, vernietigd worden of voorgoed verwijderd uit de computer blijft een streven.

E.van Elteren-van Hemel
8 april 2018

Jaarverslag 2016:

In 2016 vergaderde het gehele bestuur vier keer.

Een vergadering waren alleen de bestuursleden met functie uitgenodigd.

Financiën

In 2016 zijn 50 archiefdozen aangeschaft.

Giften door vrijwilligers die uit oogpunt van steun aan de Stichting geen onkostendeclaraties hebben ingediend zijn ook in 2016 geaccepteerd.

Het saldo van de Stichting is per 31-12-2016 euro 20.958.00

Archief

De bestuursleden A. de Witt en E.van Elteren-van Hemel waren weer wekelijks aanwezig in het archief. Dit is nog tijdelijk ondergebracht op een particulier adres Rijksstraatweg 127 te Beek.

Daar werden de vele nieuwe aanwinsten voorzien van een archiefnummer en toegevoegd aan bestaande of nieuwe mappen in de archiefdozen.

De trefwoordcatalogus en de kaartsystemen van de aanwezige persoonsdossiers en boeken waren daarbij van goede hulp.

Schenkingen ontving de Stichting van:

Harmonie K.N.A. te Beek: Tijdschrift “De vrolijke noot” Jrg. 1,2,3,6 en 8 1968-1992, niet compleet.

Documenten van het Uniformenfonds van K.N.A. Via de heer de Witt.

Uit de Collectie van de heer A.P.de Witt:

-Twee volle archiefdozen met documenten over voetbalvereniging B.V.C.’12

-Het werkmateriaal over het door de heer de Witt geschreven boek over 75 jaar B.V.C.’12

-De documenten van de Jubileumcommissie B.V.C.’12 uit 1987

-Idem over de Beekse Zakenliedenvereniging vóór de oprichting van de F.U.O. (Federatie Ubbergse Ondernemers)

-Idem Notariële vergaderingen vóór de F.U.O. 1997-2005

-Gemeentelijke Commissie Midden- en Kleinbedrijf.

-Documenten over de F.U.O., via de heer de Witt verkregen van de overleden voorzitter T.Zegers.

-Idem over Bedrijventerreinen te Ooy en Leuth

-Documenten over de Dijkverzwaring Commissie Luteyn

-Idem over Dorpshuis “De Sprong”te Ooy.

-Alle documenten over Stichting Herbouw Tramweg Beek

Over het Verenigingsleven en het Zakenleven in de gemeente Ubbergen had Margot van Boldrik niets verzameld voor haar archief.

Daarom zijn deze documenten zeer waardevol om een totaalbeeld te kunnen geven van de geschiedenis van de voormalige gemeente Ubbergen.

Tevens schonk de heer de Witt uit zijn eigen Collectie documenten over de volgende panden aan de Rijksstraatweg te Beek:

Bagatelle, pand 86, Huize Rietsema,voormalig ANWB gebouwtje,Villa Rustenburgh,Villa Wilhelmina, Sonnewende Semper Florens.

Te Ubbergen Panden aan de Rijksstraatweg: Stijfselfabriek 1850,Villa Schoonoord.

Uit de Collectie L.van Sluis ontving de Stichting alle artikelen uit de Rozet geschreven door A.de Bruyn: “Herkent u het nog?”

Van de overleden heer E.Markhorst werd door zijn weduwe een map met documenten over de “Vijf maal Troeffeesten” geschonken.

De heer Paul Wilbers, oud-burgemeester van Ubbergen schonk 36 boeken over de geschiedenis van en het Landschap rond de gemeente Ubbergen uit zijn verzameling verkregen als burgemeester.

De heer Jan Engelen schonk het boek: Christ Peters “Gelderland Bevrijd”.

“De Bazuin”, Driekske van de Ravenberg”collums uit de Rozet werden ook geschonken.

Raadpleging van het archief.

-Via Facebook werd gevraagd naar het huis en de bewoner Rijksstraatweg 82 de heer Nico de Ridder door een kleindochter.

-Mw. van Dolder vroeg naar gegevens over een tijdelijke bewoner van het vm.Kasteel te Ubbergen, de Franse Dauphin: de Wees van de Temple”.

– De vrijwillige medewerksters van de Stichting Mw. Drs.P.Coenen en Mw. A.Lukassen gebruikten documenten en gegevens over de panden en bewoners aan de Straatweg te Ubbergen voor het uit te geven boek:

Wonen aan de Straatweg”(werktitel).

Werkzaamheden

-Het archief bevat nu 268 persoonsdossiers, die aangevuld worden met gegevens uit krantenknipsels en andere bronnen.

-Uiteraard worden de kaartsystemen van de persoonsdossiers en de boeken aangevuld.

-Op advies van de archivaris de heer F.Reurink worden de documenten van de verschillende verenigingen en stichtingen pas een gedeponeerd archief genoemd als het een compleet geheel is van een opgeheven stichting of vereniging.

Tot die tijd zijn het aanvullingen op de Collectie Margot van Boldrik.

Deze bevat nu 74 archiefdozen.

Bestuurslid Mw. T.Groothuijse-Hendriks heeft de digitalisering gemaakt van de archiefdozen met de documenten van de boeken:Van Natte Beek tot Hondsbeek, In Water en vuur,geschreven of samengesteld door Margot van Boldrik. Ook de archiefdoos over de gemeente Millingen aan de Rijn is door haar gedigitaliseerd. Zij heeft nu 12 archiefdozen gedigitaliseerd

Toekomst

-Allereerst wordt verder gezocht naar een definitieve lokatie voor het archief van de Stichting.

-De werkzaamheden voor het vastleggen van alle bestaande en nog te verwerven documenten als aanvullingen van de Collectie Margot van Boldrik wordt voortgezet.

-Te zijner tijd wordt de stuksbeschrijving van de inhoud van de archiefdozen weer verder gemaakt.

-Hetzelfde gebeurt met het digitalisering van de documenten.

-Het verder verzamelen van gegevens voor het eerste van drie uit te geven boeken over de Rijksstraatweg in de vm.gemeente Ubbergen

gaat volop door. Deel I wordt hopelijk in 2017 uitgegeven.

-Het verwerven van documenten van de vele verenigingen en stichtingen in de vm gemeente Ubbergen gaat verder. Door het vele gebruik van de computer worden helaas veel gegevens vernietigd.

E.van Elteren-van Hemel

22 maart 2017

Jaarverslag 2015 Stichting Margot van Boldrikfonds

Bestuur

In 2015 is de heer Mr. G. Janssen wegens verhuizing naar Amsterdam teruggetreden als bestuurslid.

De heer P.W.E. Remy is nieuw bestuurslid geworden.

Er zijn vier bestuursvergaderingen gehouden.

Financiën

In 2015 zijn 25 archiefdozen aangeschaft om de vele nieuwe documenten een plaats te kunnen geven.

Het saldo van de Stichting per 31-12-15 is 22.916 euro.

Giften door vrijwilligers die uit oogpunt van steun aan de Stichting geen onkostendeclaraties hebben ingediend zijn ook in 2015 aanvaard.

Archief

De bestuursleden A. de Witt en E. van Elteren-van Hemel waren weer wekelijks aanwezig in het archief, dat tijdelijk is ondergebracht op een particulier adres Rijksstraatweg 127 te Beek, om verder te werken aan het archiveren van de aanwezige en nieuw verkregen documenten.

In 2015 ontving de Stichting veel schenkingen, veelal uit eigen collecties.

Van de heer L. van Sluis:

-Alle documenten van de opgeheven Vereniging voor Vreemdelingenverkeer afdeling Beek.

Van de heer A.P. de Witt:

-Notulenboeken van de Schutterij B.U.B. 2000-2006(2006 niet compleet)

-Werkmateriaal van het door hem geschreven boek:t.b.v. “75 jaar B.U.B. 1912-2007” in 2007.

-Alle Nieuwsbrieven vanaf 2000 van de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Berg en Dal.

-Zes originele grote foto’s van de opgeheven Gymnastiekvereniging St.  Antonius te Beek.

Van de heer W. Arts:

-Alle nummers van het opgeheven periodiek “Visie” dec. 1962-juni 1968.

-Van Mw. B. van Eck-Janssen: Vijf A4 ordners met zeer vele, chronologisch gearchiveerde krantenknipsels uit De Gelderlander en/of De Rozet: 1980-2012 betreffende de dorpen Beek, Ubbergen, Berg en Dal, Ooy, Persingen en Erlecom.

Het fotoboek van het Oranjecomité te Beek 1997-2002 is geschonken.

Nieuwe aanwinsten zijn de boeken:

-J. van Eck: Onze jongens in de Oost. 2015

-W. Ebben: Foto’s uit de schatkamer van W. Ebben 2014

-R. Klaassen: Grafgeheimen.

Twee originele brieven uit 1940 en 1945 van de Zusters van Mook aan Margot van Boldrik werden uit de Collectie van de Stichting Margot van Boldrikfonds geschonken aan de Heemkundekring De Grenssteen te Mook.

Raadpleging van het archief:

-De heer G.  Nelemans leende van de secetaris de boeken” In Water en Vuur “door M. van Boldrik en ’Als sterren van de hemel” door N. de Groot voor gegevens van zijn studie over Operatie Market Garden.

-De heer en Mevrouw Broos vonden meerdere documenten in het archief voor hun onderzoek naar Rosalia Ries ( 1817-1841) die begraven ligt op het N.H. Kerkhof te Beek. (Boek Grafgeheimen).

Werkzaamheden 2015

-Het archief omvat nu 232 persoonsdossiers, nieuw aangemaakt of bestaande aangevuld met documenten uit de verworven krantenknipsels en andere bronnen.

-T.b.v. deze dossiers heeft secretaris een kaartsysteem op alfabet opgezet.

-Er zijn nu 30 gedeponeerde archieven van verenigingen,het bedrijfsleven, de politiek en het onderwijs in de vm. Gemeente Ubbergen opgenomen in het archief.

Over deze onderwerpen had Margot van Boldrik niets verzameld.

-De collectie M.v.B. omvat nu 73 archiefdozen.

-De vrijwiligers Mw.  A. Lukassen en Mw. Drs P.  Coenen-van Kerkhoff hebben nu 27 van de ongeveer 69 panden beschreven voor het nieuw uit te geven boek: Van Mannendaal tot Natte Beek” (werktitel)

Bestuurslid Mw. T. Groothuijse-Hendriks heeft de digitalisering van de archiefdozen over de boeken”Ubbergen Hoog Ubbergen Laag” en “De Gemeente Ubbergen in de frontlinie”, geschreven of samengesteld door Margot van Boldrik, voltooid.

Ook alle aanwezige documenten over het dorp Kekerdom zijn gedigitaliseerd.

Toekomst.

-Allereerst moet een blijvende lokatie gevonden worden voor het archief van de Stichting.

-De werkzaamheden voor het vastleggen van alle bestaande en te verwerven documenten gaat door.

-De stuksbeschrijving van de inhoud van de nog niet beschreven archiefdozen wordt voortgezet.

-Eveneens de verdere digitalisering van de inhoud van de archiefdozen.

-Het verzamelen van gegevens over de bouwgeschiedenis en de bewoners van de panden in het uit te geven boek “Van Mannendaal tot Natte Beek” gaat gestaag door.

-Het verwerven van archieven van de vele verenigingen in de voormalige Gemeente Ubbergen blijft een doel van de Stichting.

-Het maken van een lesbrief over wat heeft plaatsgevonden bij de bevrijding van de vm. gemeente Ubbergen in 1944-1945 blijft een voornemen van de Stichting.

10 april 2016.

E.van Elteren-van Hemel,secretaris

Deze website gebruikt cookies. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik ervan.